Luottamus

Kaikkein tärkeimpänä työmotivaation vaikuttavana tekijänä on luottamus. Se sitoo kaikki työmotivaation osa-alueet toisiinsa. Luottamus on kaiken motivaation ja positiivisen asenteen lähde. Sitä voi myös kuvata välttämättömäksi elinnesteeksi, joka tuo myös ilon tekemiseen. Mitä enemmän luottamusta rakennetaan ja vahvistetaan, niin sitä laaja-alaisemmin voidaan kokea työn imua. Luottamuksen ei kuitenkaan tule olla sokeaa, joka on hyvin hauras ja haavoittuvainen. Huomattavasti kestävämpää on rakentaa luottamusta avoimuuden varaan, jolloin myös mahdollisia luottamusta vähentäviä ongelmakohtia päästään korjaamaan nopeammin ja tehokkaammin.

Luottamuksen kolme perusasiaa

Luottamus työntekijän ja työnantajan sekä työkavereiden kesken on aivan välttämätön elinneste, jota ilman työ ei voi olla mielekästä. Luottamus rakentuu kolmen perusasian varaan: ensinnäkin aitous, eli lupa olla sellainen kuin todellisuudessa on ilman tarvetta salailuun. Toisekseen empatia ja tunne siitä, että toinen ei ajattele pelkästään omaa etuaan. Kolmanneksi totuudellisuus, eli kokemus siitä, että asioita katsotaan rehellisesti ja avoimesti.

Luottamuksen vastavuoroisuus

Kuten moni muukin asia, toimii myös luottamus vastavuoroisesti. Kun luottamusta osoitetaan, herättää se halun olla luottamuksen arvoinen.  Se kehittymiselle on hyvä antaa aikaa ja mahdollisuuksia. Luottamuksen kasvattamiseen voi määrätietoisesti pyrkiä. Ihanteena ei kannata pitää tilannetta, jossa luottamusta ei tarvita. Luottamus vapauttaa paljon energiaa ja ideoita kaikkein oleellisimpaan, eli mielekkään työn tekemiseen. Mitä vahvemmaksi luottamus on muodostunut, niin sitä laaja-alaisemmin on mahdollista kokea työn imua.

Avoimuus

Luottamuksen tulee perustua avoimuuteen ja siihen kuuluu luonnollisena osana valvonta ja tarkistukset. Sokea luottamus ja siihen perustuvat toimintamallit eivät itse asiassa kasvata luottamusta, vaan ainoastaan asettavat oletuksia, joihin ennemmin tai myöhemmin tullaan pettymään. Luottamus rakentuu, kun toistuvasti huomataan, että toinen osapuoli ei pyri yksipuolisesti maksimoimaan omaa etuaan, vaan ollaan avoimia vastavuoroisuudelle. Tämä rakentuu aivan tavallisista arjen tilanteista ja valinnoista.

Luottamuksellisuus

Miten luottamuksellisen tiedon olemassaolo ja avoimuus sopivat sitten yhteen? Näiden ristiriitaisuus on vain näennäistä. Kaikki asiat eivät kuulu kaikille ja luottamukselliset asiat tuleekin pitää mahdollisimman harvojen tiedossa. Luottamuksellisten asioiden luvaton paljastaminen lisää epäluuloisuutta ja rikkoo luottamusta. Luottamuksen säilyttämisen kannalta on tärkeää, että luottamuksellista tietoa käsitellään huolellisesti ja että se pysyy salaisena. Epämotivoiva salailu on sitä, jos jotain tietoa salaillaan sen takia, että toisen henkilön vaikuttamismahdollisuuksia tarpeettomasti rajataan tai pienennetään.

Luottamuksen säilyttäminen

Joskus luottamus kuitenkin murenee nopeasti. Syitä voi olla monia. Luottamus on haavoittuvainen ja herkkä. Säröjä tulee jo pelkästään väärinymmärryksistäkin, joten siksi on hyvä olla valpas puuttumaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin nopeasti, avoimesti ja rehellisesti. Menetetyn luottamuksen jälleenrakentaminen on kuitenkin niin vaikeaa ja hidasta, että ehdottomasti parempi vaihtoehto on huolehtia etukäteen sellaisista käytännöistä, että riski luottamuksen menettämiseen saadaan rajattua pieneksi.