Maslowin tarvehierarkia

Kun puhutaan työmotivaatiosta, niin se täytyy aloittaa puhumalla Maslowin tarvehierarkiasta. Abraham Maslow oli yhdysvaltalainen psykologi, joka julkaisi jo vuonna 1943 psykologisen teorian tarvehierarkiasta. Teoria on edelleen laajasti käytössä esim. työpsykologiassa.

Teoria kuvataan usein pyramidina, jossa alempi taso täytyy ensin tulla tyydytetyksi, ennen kuin ihminen alkaa etsiä tyydytystä korkeamman tason asioille. Pyramidin pohjalla on fysiologiset tarpeet, kuten ruoka, juoma ja hengitysilma. Meidän yhteiskunnassamme työntekijöillä ei juurikaan ole ongelmia tällä tasolla, joten en käsittele niitä tässä sen enempää.

Turvallisuuden tarve

Toisella tasolla on tarve turvallisuudesta. Tämä liittyy usein myös työoloihin. Työolot täytyy kokea turvalliseksi, jotta ihminen voi motivoitua työn sisällöstä. Taloudellista turvallisuuden tunnetta koetellaan myös, jos henkilöstöä vähennetään, uhataan irtisanomisilla tai jos esimerkiksi yritys on raskaasti tappiollinen. Toisaalta, esim. sota-aikana osa ihmisistä on ollut valmis ottamaan isojakin riskejä hoitaakseen haavoittuneita tai isänmaallisuudesta. Tällöin voidaan kuitenkin ajatella, että isojakin riskejä ollaan halukkaita ottamaan yhteisen turvallisuuden edistämiseksi. Työelämässä oleellinen on myös psykologinen turvallisuus. Jos työntekijä ei uskalla sanoa ajatuksiaan tai ehdottaa parannuksia työtekoon, niin työmotivaatio törmää perustavanlaatuisiin ongelmiin. Pelolla johtaminen – niin yleistä kuin se onkin – on kerta toisensa jälkeen osoittautunut työmotivaatiota lamaannuttavaksi johtamistavaksi.

Turvallisuutta voi työpaikalla lisätä avoimella viestinnällä ja kommunikoimalla, kertomalla suunnitelmista ja strategioista ja myös keskustelemalla kunkin työntekijän edistymisestä. Selkeät säännöt ja säännöt, jotka ovat kaikille samat, lisäävät turvallisuutta. Samoin avun antaminen silloin, kun sitä tarvitaan. Esimiehen myös odotetaan olevan tasapuolinen ja samanlainen joka päivä. Jos tunnetilat heiluttavat esimiestä, niin työntekijät joutuvat jännittämään tai tunnustelemaan, millainen tunnetila kulloinkin on.

Yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset tarpeet

Kolmannella tasolla on yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset tarpeet. Nämä linkittyvät usein myös turvallisuuteen, sillä hyvä ilmapiiri lisää turvallisuuden tunnetta ja huono ilmapiiri vähentää sitä. Työpaikalla emme yleensä pääse valitsemaan työkavereita, joten sosiaaliset taidot ovat tärkeitä ja sosiaalista kanssakäymistä kannattaa yrittää edistää ja tukea. Useinkaan tässä ei ole kyse isoista investoinneista, vaan pienimuotoisista asioista. Esim. taukotilaan voi järjestää pientä purtavaa ja kahvia, jotta ihmisten on mukavampi vaihtaa ajatuksia keskenään myös työn ulkopuolisista asioista. Jos työpaikalla on joku ainainen marmattaja tai erityisen paljon tilaa vaativa henkilö, niin näihin kannattaa puuttua ajoissa, ennen kuin he pääsevät myrkyttämään työyhteisön ilmapiiriä. Jos töihin on kiva tulla, niin töissä saa varmasti myös enemmän aikaiseksi.  

Arvonannon ja statuksen saamisen tarpeet

Kun turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tasot on saavutettu, alkaa ihmisiä kiinnostamaan arvonannon tai statuksen saamisen tarpeet. Me haluamme, että ainakin ajoittain meidät huomataan ja työllemme osoitetaan arvostusta. Tässä on paljon kulttuurillisia ja yksilöllisiä eroja, mutta haluamme saada palautetta siitä, että olemme tehneet merkityksellistä työtä. Haluamme, että meillä on oma vastuualueemme ja että ylitsemme ei kävellä. Mielestäni tähän liittyy myös se, että meillä on tunne siitä, että pystymme vaikuttamaan omaan työhömme ja hallitsemaan sitä. Jos emme pysty vaikuttamaan työn aikatauluun, toteutustapaan tai sisältöön, niin tuskin voimme saavuttaa tätä Maslowin hierarkian neljättä tasoa.

Itsensä toteuttamisen tarve

Viidentenä ja ylimpänä tasona on itsensä toteuttamisen tarpeet. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihminen pystyy käyttämään työssään osaamistaan, kykyjään ja kapasiteettiaan täysimääräisesti. Myös kokemus siitä, että oppii uusia asioita ja kehittyy työssään, on tärkeää itsensä toteuttamisessa ja itsevarmuuden lisääntymisessä.

Tarpeiden hierarkia

Jos yritys haluaa menestyä, niin sen tulisi tavoitella tätä viidettä tasoa, jossa työntekijöillä on turvalliset oltavat, ilmapiiri on hyvä ja kannustava, työntekijät kokevat saavansa arvostusta ja ovat vapaita käyttämään osaamistaan ja kykyjään täysimääräisesti ja siten tekemään työnsä parhaansa mukaan. Maslowin tarvehierarkia soveltuu hyvin työmotivaation tarkasteluun ja kehittämiseen. Mallissa on kuitenkin huomionarvoista, että ylempi taso rakentuu aina alemman päälle. Eli jos alemmissa tasoissa on jotain ongelmia, niin ne on laitettava kuntoon, ennen kuin voidaan edetä seuraavalle tasolle.

Lue lisää